စက်ရုံခရီး

စက်ရုံခရီး

စက်ရုံခရီး

စက်ရုံ (၁)၊
စက်ရုံ (၄)ရုံ၊
စက်ရုံ (၃)၊
စက်ရုံ (၁၃)ရုံ၊
စက်ရုံ (၁၀)ရုံ၊
စက်ရုံ(၅)ရုံ၊
စက်ရုံ(၆)ရုံ၊
စက်ရုံ(၇)ရုံ၊
စက်ရုံ(၈)ရုံ၊
စက်ရုံ (၁၂)ရုံ၊
စက်ရုံ (၁၁)ရုံ၊
စက်ရုံ (၁၅)ရုံ၊